AGEG

AGEG – pracovní sdružení evropských hraničních regionů

Od myšlenky k založení …

První plány k založení Evropského pracovního sdružení, „odborové organizace pro hraniční regiony“, vznikly v roce 1965 na „Mezinárodní plánovací konferenci regionů“ v Basileji. Po intenzivní přípravě provedené zástupci několika hraničních regionů (CIMAB, EUREGIO, Regio Basiliensis, Regio Rhein-Waal) pod vedením A. Mozera a po zásadním referátu, který přednesl Dr. Viktor Freiherr von Malchus: „Hranice překračující spolupráce v Evropě“ následovalo ve dnech 17. a 18. června 1971 na vodním zámku Anholt (EUREGIO) založení Stálé konference evropských hraničních regionů deseti těmito regiony.

 

Úlohy pracovního sdružení evropských hraničních regionů AGEG je:

  • realizovat programy a projekty, žádat o poskytnutí finančních prostředků, tyto přijímat a disponovat jimi,
  • provádět akce týkající se hranice překračující problematiky,
  • spolupůsobit při řešení hranice překračující problematiky a podporovat mimořádné aktivity,
  • v rámci kooperačních propojení připravovat a realizovat společné akce,
  • informovat představitele politického života a veřejnost v Evropě o hranice překračující tematice.

Aktivity

Hájení zájmů u mezinárodních organizací.

AGEG je jedinou evropskou regionální organizací, která se zabývá výhradně hranice překračujícími otázkami. Zastupuje zájmy hraničních a hranice překračujících regionů (viz ‚Úlohy‘) na evropské a národní úrovni prostřednictvím:

předkládání návrhů, zkušeností a popisem problémů současně s návrhy na jejich řešení, součinností v evropských institucích, organizacích a sítích, kooperace s jinými evropskými sdruženími.

V praxi se tak děje prostřednictvím formulováním společným stanovisek evropských hraničních regionů, účastí na slyšeních a konzultacích evropských institucí, lobováním u politiků a správních orgánů, apod.

 

Při Radě Evropy spolupracuje AGEG s:

Parlamentním shromážděním Rady Evropy a jeho výbory, Kongresem obcí a regionů Evropy (členem stálého výboru), Výborem znalců pro přeshraniční otázky (členem).

Na úrovni Evropské unie udržuje AGEG pravidelné kontakty:

  • s Evropským Parlamentem (s předsedy frakcí a s poslanci), s různými výbory (např. pro dopravu, cestovní ruch a regionální politiku, pro institucionální otázky, pro sociálně věci, pro externí vztahy), s Evropskou Komisí (zejména s generálními ředitelstvími GD Regio, GD Rozšíření, GD Vnější vztahy, GD Hospodářská soutěž, GD Sociální věci, GD Doprava). Partnery jsou příslušní komisaři, generální ředitelé a ředitelé.
  • S Výborem regionů existuje kooperační smlouva od roku 2002, např. v otázkách kohezní a regionální politiky a dále iniciativ společenství, v institucionálních otázkách, otázkách dopravy, inovací a výzkumu.
  • Pravidelná spolupráce je navázána s Hospodářským a sociálním výborem EU v otázkách sociální politiky a hospodářské soutěže.
  • Evropský konvent přizývá AGEG ke svým poradám o budoucím evropském statutu. AGEG je bezprostředně zapojen do práce Evropského paktu stability a vykonává funkci spolupředsedy „Výboru pro demokracii a hranice překračující spolupráci“.
  • S ostatními evropskými regionálními organizacemi: Shromážděním regionů (VRE), Radou obcí a regionů Evropy (RGRE), Konferencí okrajových pobřežních oblastí (CPRN) a Nordickou radou ministrů AGEG spolupracuje po desetiletí prakticky ve všech důležitých evropských otázkách v rámci rovnoprávného partnerství.