Rozvojová studie pro EUREGIO EGRENSIS 2021-2027

EUREGIO EGRENSIS se svými třemi pracovními skupinami (AG Bavorsko, AG Sasko-Durynsko a AG Čechy) patří již skoro 30 let k iniciátorům a k tvůrcům platformy pro přeshraniční spolupráci na česko-německé hranici. Pro pracovní skupinu Bavorsko a pracovní skupinu Čechy na české straně je Interreg-program Česká republika – Bavorsko hlavním orientačním rámcem spolupráce. Tento program v příštím roce zahajuje novou dotační periodu 2021 – 2027. Z tohoto důvodu zadalo EUREGIO EGRENSIS zpracování rozvojové studie, a to Institutu pro systemický management a Public Governance University St. Gallen (IMP-HSG) za podpory Východočeské rozvojové s.r.o., na téma vymezení hlavních činností EUREGIA EGRENSIS pro následující roky.

Cílem rozvojové studie je vymezení těch tematických oblastí, které z hlediska Euregia budou relevantní pro rozvoj příhraniční oblasti v příštích letech, a pro které bude společným přeshraničním zpracováním viditelná přidaná hodnota. To by mělo začlenit úspěšné projektové činnosti Euregia do strategického rámce a do společného chápání nejdůležitějších tematických přístupů. Studie je založena na kvantitativní analýze podmínek a potřeb rozvoje v oblasti Euregio na jedné straně a na integraci empirických znalostí a hodnocení regionálních stakeholderů na straně druhé (vyhodnocení průzkumu stakeholderů na základě SWOT analýzy na téma Interreg Bavorsko-České republika, rozhovory, výsledky workshopů).

Výsledky analýzy naznačují jasné výzvy pro rozvoj Euregia. Pokračující pokles počtu obyvatel v oblasti Euregia, spojený s již tak nízkou hustotou obyvatelstva a rostoucím stárnutím populace, je ústřední. Tento vývoj ovlivňuje mnoho dalších otázek. Důležitou roli budou hrát otázky, jak lze v regionu udržet (mladou) populaci, jak lze do regionu získat nové obyvatele nebo jak lze zajistit kvalitu lokality pro obyvatele a podniky. Kromě toho existují různé výzvy související s tématy, ať už v hospodářském, environmentálním, sociálním nebo cestovním ruchu, které vyžadují společné přeshraniční zpracování.

Mezikulturní a jazykové rozdíly mezi partnery Euregio nadále ztěžují přeshraniční spolupráci a vyžadují neustálé úsilí o posílení vzájemného porozumění. Nízká funkční vzájemná závislost znamená, že přeshraniční spolupráce v oblasti Euregio stále není samozřejmostí, ale vyžaduje trvalé úsilí. Stále bude potřebovat „pečovatele“, jako je EUREGIO EGRENSIS. Z analýz a diskusí je odvozen ústřední směr ve smyslu společné mise EUREGIO EGRENSIS. To si klade za cíl udržovat a posilovat kvalitu života v Euregio pro občany a společnosti prostřednictvím společných iniciativ a aktivit s cílem čelit odlivu obyvatelstva a zůstat atraktivní jako místo k životu a práci.

Publicita