Stanovy

Stanovy Regionálního sdružení obcí a měst Euregio Egrensis

Čl. I
Název, sídlo a identifikace

 1. Regionální sdružení obcí a měst Euregio Egrensis (dále jen „Sdružení“)
 2. Sídlo:– Závodu Míru 579/1, 360 17  Karlovy Vary,  IČO: 477 222 66
 3. Statutárním zástupcem Sdružení je Prezident, v jeho nepřítomnosti 1. Viceprezident

Čl. II
Postavení Sdružení 

 1. Sdružení je zapsáno v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle L, 
  vložce 6907.
 2. Sdružení je dobrovolným Sdružením obcí a měst nebo jejich sdružení na území vymezeném okresy Chebska, Karlovarska, Sokolovska a Tachovska (dále jen „regionu Egrensis“).
 3. Členem sdružení se mohou stát Kraje a Komory z regionu Egrensis.
 4. Sdružení je zájmovým sdružením právnických osob, které má vlastní právní subjektivitu. Dohoda o Sdružení Euregio Egrensis Bavorska, Saska a české strany, včetně jeho následné aktivity, je naplněním usnesení Evropského parlamentu a také Česko-německé smlouvy z 27. 2. 1992.

Čl. III
Hlavní cíle

 1. Cílem Sdružení je všestranně působit ve prospěch prohloubení a rozvíjení přátelských vztahů nejen v rámci západočeského regionu, ale také mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo. K naplnění tohoto cíle se Sdružení zaměřuje především na iniciování a podporu všech forem spolupráce mezi městy, obcemi, institucemi, organizacemi i jednotlivci v příhraničním regionu trojmezí Čech, Bavorska a Saska/Durynska.
 2. Sdružení doporučuje náměty ke spolupráci, koordinuje a podporuje takovou spolupráci, zejména v oblasti cestovního ruchu, lázeňství a turismu, hospodářství, dopravy a trhu práce, životního prostředí a zemědělství, vzdělávání, kultury a sportu, případně dalších oblastech, která směřuje k rozvoji regionu Egrensis a lze je vzájemně využívat partnerskými stranami.
 3. Pro účely realizace hlavních cílů vytváří sdružení regionální struktury.

Čl. IV
Členství

 1. Členem Sdružení (dále jen „Člen“) může být obec, město nebo jejich svazek a Kraje či Komory z regionu Egrensis.
 2.  Členství ve Sdružení vzniká přijetím na nejbližším jednání Prezídia Sdružení (dále jen „Prezídium“).
 3. Členství ve Sdružení zaniká:
  1. vystoupením ze Sdružení k 1.1. následujícího kalendářního roku po oznámení o vystoupení ze Sdružení. Toto oznámení musí být předáno písemně Prezídiu vždy nejpozději do 30. 6. příslušného kalendářního roku. Prezídium toto rozhodnutí potvrdí a protokolárně zaznamená.
  2. vyloučením, na návrh člena Sdružení, písemně předaného Prezídiu, které rozhodne 
   o  oprávněnosti požadavku vyloučení. Proti rozhodnutí Prezídia se lze odvolat k Valné hromadě Sdružení (dále jen „Valná hromada"). Proti rozhodnutí Valné hromady se nelze odvolat.
  3. zánikem Sdružení.

4)   Vyloučen může být Člen jen pro neplnění svých povinností nebo pro jednání, které je v rozporu s cíli Sdružení. Návrh na vyloučení musí obsahovat popis skutečností, pro které je vyloučení navrženo. 

Čl. V
Práva a povinnosti Členů

 1. Právem Člena je účastnit se veškeré činnosti Sdružení, být o této činnosti informován, předkládat návrhy a podněty k činnosti orgánů Sdružení a spolurozhodovat o veškeré činnosti Sdružení.
 2. Členové mají právo se podílet na výhodách plynoucích z členství ve Sdružení.
 3. Členové mají právo prostřednictvím svých zástupců volit orgány Sdružení, být do nich voleni, vyjadřovat se k připravovaným akcím, projektům nebo programům.
 4. Povinností Člena je dodržovat stanovy Sdružení, působit k uskutečňování jeho cílů a řádně přispívat členským příspěvkem.
 5. Členové jsou povinni v rámci dobrovolně přijatých závazků spolupracovat na uskutečňování dohodnutých postupů a opatření k dosažení cílů Sdružení.
 6. Členové jsou povinni plnit přijaté úkoly a tyto hájit a prosazovat v zastupitelstvech samospráv nebo jiných příslušných rozhodovacích orgánech Komor. 

Čl. VI
Orgány a organizační struktura Sdružení

A  –  Orgány Sdružení tvoří:

 1. Valná hromada 

 2. Prezídium

 3. Prezident

 4. Viceprezidenti

 5. Jednatel

 6. Kontrolní a revizní komise

Ad 1) Valná hromada:

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Sdružení, které tvoří jeho Členové.
 2. Členové Sdružení jsou na zasedání Valné hromady zastupování statutárními zástupci. Tito statutární zástupci se Valné hromady zúčastňují osobně nebo v zastoupení svými zmocněnci.
 3. Svá práva uplatňují členové v diskusi a při hlasování podle principu zastupitelské demokracie. Každá člen má 1 hlas za každý i započatý jeden tisíc registrovaných obyvatel. Každé Sdružení má počet hlasů odpovídající součtu hlasů připadajících jejich členským obcím dle předchozí věty tohoto odstavce.
 4. Zasedání Valné hromady se koná nejméně dvakrát ročně. Svolává je Prezídium minimálně 14 dní předem. S pozvánkou zasílá program jednání a písemné podklady pro jednání. Zasedání musí být svoláno do 10-ti dnů, požádá-li o to Kontrolní a revizní komise nebo skupina Členů s váhou mandátů jedné čtvrtiny. Zasedání řídí Prezident nebo                       1. Viceprezident Sdružení. Valná hromada se může usnést na osobě řídící zasedání. Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni Členové s vahou mandátu nejméně jedné poloviny hlasů. Pro přijetí usnesení nebo rozhodnutí je třeba nadpoloviční většiny přítomných hlasů. 
 5. Pravomoci Valné hromady:
  • volí a odvolává Prezidenta Sdružení, Viceprezidenty Sdružení a členy Prezídia Sdružení, zástupce ve Společném prezídiu Euregia Egrensis, členy Kontrolní a revizní komise,
  • stanoví počet členů Prezídia pro nadcházející funkční období,
  • projednává a schvaluje zprávy o činnosti Prezídia Sdružení,
  • schvaluje roční finanční plán sdružení (dále jen rozpočet),
  • schvaluje plán práce Kontrolní a revizní komise,
  • schvaluje rozbor hospodaření Sdružení, jeho roční vyúčtování,

  • určuje výši členského příspěvku na příští rok, včetně termínu úhrady,

  • schvaluje základní organizační dokumenty,

  • schvaluje základní směry činnosti Sdružení na příslušný rok,

  • rozhoduje o založení a vstupu Sdružení do regionálních i nadregionálních struktur,

  • může si vyhradit k projednávání další věci, které spadají do působnosti Prezidia nebo jiných orgánů Sdružení,

  • Valná hromada je nejvyšším odvolacím orgánem Sdružení.

Ad 2) Prezídium:

 1. Prezídium je odpovědné Valné hromadě za aktivní činnost Sdružení.
 2. Prezídium je výkonným orgánem Sdružení mezi zasedáními Valné hromady.
 3. Pravidelná zasedání Prezídia se konají nejméně jednou za čtvrtletí a svolává jej Prezident nebo 1. Viceprezident Sdružení.
 4. Prezídium je minimálně 5-ti členné, tvoří jej Prezident, 1. Viceprezident a tři Viceprezidenti, případně další členové Prezídia.
 5. V čele Prezídia stojí Prezident, který je současně statutárním zástupcem Sdružení, v době jeho nepřítomnosti je zastupován 1. Viceprezidentem.
 6. Jednání Prezídia řídí Prezident nebo 1. Viceprezident.
 7. Jednání Prezídia se účastní jednatel Sdružení s hlasem poradním.
 8. Pro přijetí usnesení nebo rozhodnutí musí hlasovat nadpoloviční většina přítomných členů Prezídia.
 9. Pravomoci Prezídia Sdružení:
 • připravuje, projednává a předkládá příslušné koncepční, personální a jiné návrhy a materiály pro jednání Valné hromady,
 • ustavuje pracovní skupiny, deleguje a odvolává jejich členy,
 • schvaluje jmenování a odvolání jednatele Sdružení, 
 • zřizuje a prostřednictvím jednatele řídí Sekretariát Sdružení,
 • zastupuje Sdružení při jednání s vládními i nevládními organizacemi, k těmto jednáním Prezídium deleguje své zástupce,
 • od Kontrolní a revizní komise si může vyžádat konkrétní kontrolní činnosti,
 • pro zajištění progresivního plnění konkrétních úkolů Sdružení a pro realizaci projektů, může Prezídium iniciovat vznik realizačních jednotek nebo je zadat smluvní formou.
 1. Prezídium zabezpečuje hospodaření dle schváleného rozpočtu a schvaluje úpravy rozpočtu do výše 600.000,- Kč.
 2. Prezídium vykonává svoji činnost do zvolení Prezídia nového.
 3. Na jednání může Prezídium přizvat poslance a senátory Parlamentu ČR, zástupce vlády, ministerstev, zastupitele kraje, krajského úřadu a dalších orgánů veřejné správy, případně jiné osoby.
 4. Na jednání Prezídia si může jeho člen přizvat odborného konzultanta.

Ad 3) Prezident:

 1. Je statutárním zástupcem Sdružení.
 2. Svolává a zpravidla řídí zasedání Valné hromady a Prezídia Sdružení.
 3. Podepisuje zápis z jednání Valné hromady Sdružení a zápis z Prezídia Sdružení.
 4. Zodpovědnost a pravomoci Prezidenta Sdružení jsou vymezeny obsahem těchto Stanov.

Ad 4) Viceprezidenti:

 1. Viceprezidenti jsou volení Valnou hromadou v počtu 4, dle územního členění Sdružení.
 2. 1. Viceprezident, kterého volí Valná hromada Sdružení, zastupuje Prezidenta v době jeho nepřítomnosti, jedná a rozhoduje ve všech věcech, které jsou svěřeny Prezidentovi Sdružení.
 3. Pro jednání s pracovními sdruženími Euregio Egrensis - Bavorsko, Euregio Egrensis - Sasko/Durynsko – může Prezident pověřit zastupováním Viceprezidenta z územně příslušné oblasti Sdružení.
 4. Viceprezidenti podávají zprávu na jednáních Prezídia o uskutečněných jednáních, v nichž vystupovali a jednali jménem Sdružení.

Ad 5) Jednatel

 • Činnost jednatele směřuje k zajištění realizace, vyplývající z rozhodnutí Prezídia, VH Sdružení.
 • Odpovídá za organizační chod Sdružení a řídí práci zaměstnanců Sekretariátu.
 • Zúčastňuje se jednání v rámci přeshraniční spolupráce, zúčastňuje se jednání společného Prezídia, porady jednatelů EE.
 • Zajišťuje organizační záležitosti pro fungování a chod Sdružení.
 • Jednatel řídí Sekretariát a po dobu výkonu funkce administrátora a správce fondů EU Euregiem Egrensis zastává funkci ředitele administrace fondů malých projektů. 
 • Pracovně právní vztah a náležitosti z něj vyplývající řeší Zákoník práce.

Ad 6) Kontrolní a revizní komise (dále jen „KRK“):

 1. Sdružení ustavuje KRK, která provádí:
 • kontrolu činnosti Sdružení v rámci platné legislativy a jeho základních dokumentů,
 • kontrolu hospodaření.
 1. KRK je tříčlenná a ze svého středu si volí Předsedu.
 2. KRK se řídí vlastním jednacím řádem, který schvaluje Valná hromada.
 3. Komise pracuje podle vlastního plánu práce, zpravidla jednoletého, který schvaluje Valná hromada Sdružení.
 4. Komise předkládá průběžně zprávy o provedených kontrolách Prezídiu Sdružení písemně. Prezídium si může vyžádat provedení konkrétní kontroly. Je-li předmětem kontroly činnost Prezídia, je zpráva předložena Valné hromadě.
 5. Komise předkládá Valné hromadě výroční zprávu.
 6. Mandát člena KRK je neslučitelný s mandátem jiných orgánů Sdružení.

B  –  Organizační strukturu Sdružení tvoří:

 1. Sekretariát
 2. Pracovní skupiny
 3. Realizační jednotky

Ad 1) Sekretariát:

 1. Prezídium Sdružení zřizuje Sekretariát, který plní především administrativní úkoly, spojené s činností Sdružení.
 2. Počet pracovníků Sekretariátu určuje Prezídium se zřetelem na rozsah pracovních úkolů, které Sekretariát plní. Pracovní poměry se řídí Zákoníkem práce a dalšími pracovně právními předpisy.
 3. Speciální služby může Sekretariát zajistit smluvně, a to pouze se souhlasem Prezídia Sdružení.
 4. Finanční krytí potřeb Sekretariátu zajistí Sekretariát v koordinaci s Prezídiem.
 5. Za činnost a hospodaření Sekretariátu odpovídá jednatel Sdružení.

Ad 2) Pracovní skupiny:

 1. K řešení dlouhodobých nebo dílčích úkolů může Prezídium ustavit stálé nebo dočasné Pracovní skupiny.
 2. Pracovní skupiny jsou poradním orgánem Prezídia Sdružení, které garantují odbornou činnost Sdružení.
 3. Vedoucího Pracovní skupiny jmenuje Prezídium.
 4. Pracovní skupiny předkládají Prezidiu výstupy ze své práce a závěrečná doporučení.

 

Ad 3) Realizační jednotky:

 1. Sdružení může k realizaci konkrétních projektů a ke své činnosti zřizovat v souladu s právním řádem příslušné instituce, fondy, nadace, obchodní společnosti apod.
 2. Agendu potřebnou s jejich ustavením zajišťuje Sekretariát a schvaluje ji Prezídium.

Čl. VII
Rozpočet a hospodaření Sdružení

 1. Sdružení sestavuje svůj rozpočet a hospodaří podle něj. Rozpočet sestavuje na příslušný kalendářní rok.
 2. Závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření Sdružení za uplynulý kalendářní rok projedná Valná hromada Sdružení do 30. června následujícího kalendářního roku.
 3. Jednatel je povinen v každém roce objednat přezkoumání hospodaření sdružení u auditora.
 4. Návrh rozpočtu a vyúčtování hospodaření za uplynulý kalendářní rok musí být zveřejněny po dobu 15-ti dnů v členských obcích, aby se k nim mohli občané vyjádřit. Za zveřejnění odpovídají starostové.
 5. Zdroje příjmu:
 • členské příspěvky, jejichž výši stanovuje Valná hromada,
 • dary,
 • dotace, sponzorské příspěvky,
 • výnosy z hospodaření,
 • sdružené finanční prostředky.

Čl. VIII
Práva občanů členských obcí 

Občané obcí a měst, které vytvořily Sdružení, pokud dosáhli věku 18-ti let, jsou oprávněni: 

 1. účastnit se jednání Valné hromady Sdružení a nahlížet do zápisů jeho orgánů,
 2. podávat orgánům Sdružení písemné návrhy.

Čl. IX
Závěrečná ustanovení

 1. Funkční období orgánů Sdružení je čtyřleté. Termín voleb orgánů Sdružení navazuje na komunální volby, proběhne však nejdéle do šesti měsíců po jejich konání. Mandát stávajících členů orgánů zaniká zvolením členů nových.
 2. Do orgánů Sdružení je volen oprávněný delegát Valné hromady. Pokud je v průběhu funkčního období odvolán nebo jeho zastupování zrušeno, končí tím i jeho mandát ve všech orgánech Sdružení. Doplňující volby budou provedeny na nejbližší Valné hromadě.
 3. Sdružení zaniká rozhodnutím Valné hromady, a to dvoutřetinovou většinou mandátů všech registrovaných Členů. Není-li možnost ukončit činnost bez likvidace, řídí se její postup zákonnými předpisy.

Stanovy jsou schvalovány, upravovány nebo měněny pouze rozhodnutím dvoutřetinové většiny mandátů všech registrovaných Členů. 

Tyto Stanovy nabývají platnosti schválením Valnou hromadou dne  10. 11. 2023, konanou v Chodově. 

 

Ing. Michal Pospíšil

Prezident

Regionálního sdružení obcí a měst Euregio Egrensis