Zaměření činnosti


Zaměření činnosti a přehled aktivit
EUREGIA EGRENSIS v roce 2024

1. Program Evropské územní spolupráce - EÚS

Účast dvou zástupců Euregia Egrensis na jednání Monitorovacího výboru programu EÚS pro velké projekty jak na sasko/durynské, tak na bavorské hranici – řádný člen a náhradník.

Účast na Výročních akcích obou programů na česko-bavorské i česko-saské hranici.

Vyhledávání partnerů pro české a německé subjekty v souvislosti s přípravou malých projektů a často i velkých projektů do nového plánovacího období EU.


2. Spolupráce v rámci Euregia Egrensis a regionu

Spolupráce s bavorskou a sasko-durynskou stranou Euregia Egrensis
Dále budeme spolupracovat při přípravě a realizaci společných projektů připravovaných jednotlivými pracovními sdruženími Euregia Egrensis (Čechy, Bavorsko, Sasko/Durynsko), a to:
➢Výroční konference Euregia Egrensis 2024 v Bavorsku
➢Letní tábor mládeže Euregia Egrensis 2024 Čechách (pokud bude zajištěno financování)
➢Udělování Ceny Euregia Egrensis za rok 2024 v Sasku
➢Účast na akcích Výměnného školního roku – slavnostní zahájení a ukončení, pracovní schůzky
➢Účast na pracovních skupinách, které byly vytvořeny na základě Rozvojové studie ČR-Bavorsko

Dalším významným úkolem bude spolupráce a partnerství při přípravě a realizaci dvou velkých projektů do programu Interreg na saské i bavorské hranici, které se budou týkat rozvoje spolupráce mateřských škol.
Euregio Egrensis bude také partnerem v projektu Kulturní cesty Fojtů, který by měl být podán do česko-saského programu Interreg.

Rozvoj dalších témat v rámci spolupráce jednotlivých pracovních sdružení Euregia Egrensis


Bavorsko/Sasko: Jazyková ofenzíva

➢podpora výuky českého jazyka v pohraničních oblastech Bavorska a Saska/Durynska
 

Čechy: Rozvoj cestovního ruchu v euroregionu
➢Viz bod 5.
➢Podpora výuky německého jazyka na základních a středních školách

Účast na společných jednáních Euregia Egrensis
➢účast prezidenta, jednatele a dvou členů prezídia na zasedáních Společného prezídia Euregia Egrensis (4x ročně)
➢účast jednatele na poradách jednatelů jednotlivých pracovních sdružení (cca 1x měsíčně)
➢účast jednatele a prezidenta na akcích realizovaných jak partnerskými organizacemi Euregia Egrensis, tak jinými subjekty, které mají zájem na rozvoji přeshraniční spolupráce v regionu Egrensis

Spolupráce Euregia Egrensis s Karlovarským a Plzeňským krajem
Spolupráce s oběma kraji bude probíhat zejména na úrovni implementace programu
Evropské územní spolupráce v 2021+.Řada projektů přináší další možnosti rozvoje spolupráce s Karlovarským a Plzeňským krajem ve prospěch všech zúčastněných.

Účast na Česko-bavorské a Česko-saské pracovní skupině při MZV


3. Další činnosti vedoucí k rozvoji sdružení

Podpora a metodická pomoc členským obcím
Sekretariát bude maximálně a všestranně pomáhat svým členům v rozvoji spolupráce s německým příhraničím a rozvojem cestovního ruchu. Zástupci sekretariátu sdružení budou pravidelně kontaktovat členské obce EE, informovat je o přeshraniční spolupráci a také poskytovat poradenství k dotačním titulům.

Další rozšiřování členské základny
Sekretariát se bude nadále aktivně zabývat rozšiřováním své členské základny
a nabízet členství ve sdružení dalším městům a obcím Karlovarského kraje a okresu Tachov.


4. Intenzivní informování o činnosti sdružení – PR

Zpracování Výroční zprávy sdružení za rok 2023.
Výroční zpráva bude zpracována tak, aby jí bylo možné zveřejnit během výroční konference Euregia Egrensis na jaře 2023.

Vydávání elektronického a tištěného čtvrtletníku o činnosti sdružení a zajímavostech v přeshraniční spolupráci.

Pravidelné vydávání tiskových zpráv o aktivitách EE, pokusit se o zveřejňování informací v médiích.

Zajistit dobrý informativní servis o akcích EE v kapitole „Aktuality“ na webových stránkách sdružení www.euregio-egrensis.cz .


5. Cestovní ruch
Účast na veletrzích cestovního ruchu
Veletrhy cestovního ruchu jsou významným místem, kde má Euregio Egrensis možnost propagovat všechny své členy a jejich turistické zajímavosti.
Členské obce mohou dodat přiměřené množství svých propagačních materiálů do Sekretariátu Euregia Egrensis v Karlových Varech, který zajistí na těchto akcích zdarma prospektový servis.
V roce 2024 (pokud to finanční situace sdružení umožní) se bude jednat o:
➢Sudetoněmecký den
➢ITEP v Plzni

Uspořádání workshopu propagačních materiálů
V Sokolově během Hornického dne (zpravidla v září) mají členové Euregia Egrensis možnost zapojit se do propagace své obce na stánku Euregia Egrensis.

Propagovat dále web www.uprostred-evropy.eu. Kontaktovat znovu německé Turistické svazy (Tourismusverbände), aby zadávaly další turistické cíle na tomto webu.

Organizace Studijní cesty
Uspořádání studijní cesty v roce 2024 závisí hlavně na jejím financování, protože nebude zatím žádná možnost financovat ji z dotačních programů. Bude záležet na rozhodnutí, zda studijní cestu připravit.


6. Doprava
Podporovat elektrifikaci železniční trati Drážďany – Hof – Marktredwitz – Norimberk, na kterou by měla navázat i elektrifikace pro Cheb a Karlovarský kraj a důležitého úseku Pomezí – Marktredwitz. Tím by došlo k naplnění mezistátní dohody o elektrifikaci trati z Prahy do Norimberka přes Cheb, která byla uzavřena již v roce 1995.
Dále podporovat konkrétní akce:
- Cyklotrasa Sokolov – Kraslice a dále do Saska
- Hřebenovka v Krušných horách – studie
 

Usilovat o rozvoj další (turistické) infrastruktury - opatření / akce.


Zaměření činnosti a přehled aktivit v r. 2024 schválila Valná hromada Regionálního sdružení obcí a měst Euregia Egrensis na svém zasedání, které se konalo 10. 11. 2023 v Chodově.
 

Ing. Michal Pospíšil v. r.
Prezident
Regionálního sdružení obcí a měst Euregio Egrensis