Zaměření činnosti

Zaměření činnosti a přehled aktivit EUREGIA EGRENSIS v roce 2023
 

1. Program Evropské územní spolupráce - EÚS

 • V počátku roku 2023 bude ukončen a vyúčtován Dispoziční fond a Fond malých projektů současného plánovacího období 2014-20.

 • Administrace Fondu malých projektů Bavorsko 2021-27 (dříve Dispozičního fondu EÚS), (dále FMPB) na česko-bavorské hranici, by měla zůstat v euroregionech.

  Na konci roku 2022 bude podán velký projekt na 75% celkové alokace a ve druhé polovině roku očekáváme spuštění malých projektů. Bude se z nich podporovat cestovní ruch s drobnými investicemi, měkké aktivity typu „people to people“, kultura a vzdělávání. Dotační sazba bude 80%.

 • Administrace Fondu malých projektů Sasko 2021 – 27 (dále FMPS) na česko-saské hranici by měla nadále také zůstat v gesci euroregionů.  Na saské hranici nebude podporován cestovní ruch ani drobné infrastrukturní projekty. Financována budou jen opatření „people to people“. Dotační sazba bude také 80%.

 • Účast dvou zástupců Euregia Egrensis na jednání Monitorovacího výboru programu EÚS pro velké projekty jak na sasko/durynské, tak na bavorské hranici – řádný člen a náhradník.

 • Účast na Výročních akcích obou programů na česko-bavorské i česko-saské hranici.

 • Vyhledávání partnerů pro české a německé subjekty v souvislosti s přípravou malých projektů a často i velkých projektů do nového plánovacího období EU.  

    

2. Spolupráce v rámci Euregia Egrensis a regionu

 • Spolupráce s bavorskou a sasko-durynskou stranou Euregia Egrensis

  V tomto období a této fázi přípravy fondů malých projektů se bude jednat o velmi těsnou spolupráci při přípravě dvou velkých projektů na obou hranicích, které budou tvořit základ pro finanční prostředky obou fondů. Následně budeme muset s partnery ze Saska/Durynska a Bavorska vytvořit další dokumentaci pro čerpání malých projektů a také nastavit formu spolupráce při administraci fondů malých projektů, která je zásadně jiná od předchozích období. Největší změna tkví v tom, že pro správu fondů bude určena jen jedna organizace, v našem případě to budou obě německá Euregia Egrensis. České Euregio Egrensis, které je členem obou Euregií v Německu, jim bude poskytovat na svém území veškerý servis se správou fondů pravděpodobně na bázi smlouvy „in house“. Na základě této smlouvy bychom poté měli dostávat odměnu za výkony spojené s realizací fondů na české straně.  

  Dále budeme spolupracovat při přípravě a realizaci společných projektů připravovaných jednotlivými pracovními sdruženími Euregia Egrensis (Čechy, Bavorsko, Sasko/Durynsko), a to:

  • Výroční konference Euregia Egrensis 2023 v Čechách

  • Letní tábor mládeže Euregia Egrensis 2023 v Bavorsku

  • Udělování Ceny Euregia Egrensis za rok 2023 v Bavorsku

  • Účast na akcích Výměnného školního roku – slavnostní zahájení a ukončení, pracovní schůzky ​​​​

  • Spolupráce na tvorbě mobilní aplikace Česko-německého slovníku pro veřejnou správu

  • Účast na pracovních skupinách, které byly vytvořeny na základě Rozvojové studie ČR-Bavorsko

  • Spolupráce na přípravě Týdnů přátelství Selb – Aš v r. 2023

Dalším významným úkolem bude spolupráce a partnerství při přípravě a realizaci dvou velkých projektů do programu Interreg, které se budou týkat rozvoje spolupráce mateřských škol.

 • Rozvoj dalších témat v rámci spolupráce jednotlivých pracovních sdružení Euregia Egrensis

  • Bavorsko/Sasko: Jazyková ofenzíva​​​​​

   • ​​podpora výuky českého jazyka v pohraničních oblastech Bavorska a Saska/Durynska
     
  • Čechy: Rozvoj cestovního ruchu v euroregionu
    
   • Viz bod 5.
     
   • Podpora výuky německého jazyka na základních a středních školách
     
 • Účast na společných jednáních Euregia Egrensis
   
  • účast prezidenta, jednatele a dvou členů prezídia na zasedáních Společného prezídia Euregia Egrensis (4x ročně)
    
  • účast jednatele na poradách jednatelů jednotlivých pracovních sdružení (cca 1x měsíčně)
    
  • účast jednatele a prezidenta na akcích realizovaných jak partnerskými organizacemi Euregia Egrensis, tak jinými subjekty, které mají zájem na rozvoji přeshraniční spolupráce v regionu Egrensis
 • Spolupráce Euregia Egrensis s Karlovarským a Plzeňským krajem

  Spolupráce s oběma kraji bude probíhat zejména na úrovni implementace programu Evropské územní spolupráce v 2021+. Řada projektů přináší další možnosti rozvoje spolupráce s Karlovarským a Plzeňským krajem ve prospěch všech zúčastněných.

 • Účast na Česko-bavorské a Česko-saské pracovní skupině při MZV

 

3. Další činnosti vedoucí k rozvoji sdružení

 • Podpora a metodická pomoc členským obcím

  Sekretariát bude maximálně a všestranně pomáhat svým členům v rozvoji spolupráce s německým příhraničím a rozvojem cestovního ruchu. Zástupci sekretariátu sdružení budou pravidelně navštěvovat členské obce EE, informovat je o přeshraniční spolupráci a také poskytovat poradenství k dotačním titulům.  
   
 • Další rozšiřování členské základny

  Sekretariát se bude nadále aktivně zabývat rozšiřováním své členské základny a nabízet členství ve sdružení dalším městům a obcím Karlovarského kraje a okresu Tachov.

 

4. Intenzivní informování o činnosti sdružení – PR

 • Zpracování Výroční zprávy sdružení za rok 2022.

  Výroční zpráva bude zpracována tak, aby jí bylo možné zveřejnit během výroční konference Euregia Egrensis na jaře 2023.

 • Vydávání elektronického a tištěného čtvrtletníku o činnosti sdružení a zajímavostech v přeshraniční spolupráci.

 • Pravidelné vydávání tiskových zpráv o aktivitách EE, pokusit se o zveřejňování informací v médiích.

 • Zajistit dobrý informativní servis o akcích EE v kapitole „Aktuality“ na webových stránkách sdružení www.euregio-egrensis.cz .

 

5. Cestovní ruch

 • Účast na veletrzích cestovního ruchu

  Veletrhy cestovního ruchu jsou významným místem, kde má Euregio Egrensis možnost propagovat všechny své členy a jejich turistické zajímavosti.

  Členské obce mohou dodat přiměřené množství svých propagačních materiálů do Sekretariátu Euregia Egrensis v Karlových Varech, který zajistí na těchto akcích zdarma prospektový servis.

  V roce 2023 (pokud to finanční situace sdružení umožní) se bude jednat o:

  • Sudetoněmecký den

  • ITEP v Plzni

 • Uspořádání workshopu propagačních materiálů

  V Sokolově během Hornického dne (zpravidla v září) mají členové Euregia Egrensis možnost zapojit se do propagace své obce na stánku Euregia Egrensis.

 • Propagovat dále web www.uprostred-evropy.eu.

  Kontaktovat znovu německé Turistické svazy (Tourismusverbände), aby zadávaly další turistické cíle na tomto webu.

 • Organizace Studijní cesty

  Uspořádání studijní cesty v roce 2023 závisí hlavně na jejím financování, protože nebude zatím žádná možnost financovat ji z dotačních programů. Bude záležet na rozhodnutí, zda studijní cestu připravit.

 

Zaměření činnosti a přehled aktivit v r. 2023 schválila Valná hromada Regionálního sdružení obcí a měst Euregia Egrensis na svém zasedání, které se konalo dne 6. 1. 2023 v Chodově.

 

František Čurka v. r.

Prezident

Regionálního sdružení obcí a měst Euregio Egrensis