Publicita FMP

Každý příjemce dotace je povinen informovat veřejnost o tom, že jeho projekt je (byl) financován ze zdrojů Evropské unie.

Povinnosti příjemců dotace v oblasti informačních a komunikačních opatření vyplývají z následujících právních předpisů:

  • Nařízení (EU) č. 1303/2013, Příloha XII, čl. 2.2 a prováděcí nařízení (EU) č. 821/2014
  • Kapitola II, Společného realizačního dokumentu
  • Ustanovení Smlouvy o poskytnutí dotace, uzavřené mezi konečným uživatelem a Euregiem Egrensis

Během provádění operace je příjemce podpory povinen informovat veřejnost o podpoře získané z fondů tím, že:

a) zveřejní na své internetové stránce, pokud taková stránka existuje, stručný popis operace úměrný míře podpory, včetně jejich cílů a výsledků a zdůrazní, že je na danou operaci poskytována finanční podpora od Unie;

b) umístí alespoň jeden plakát s informacemi o projektu (minimální velikost A3), včetně finanční podpory od Unie, na místě snadno viditelném pro veřejnost, jako jsou vstupní prostory budovy.

Vzory plakátů:

V kanceláři Euregia Egrensis jsou k zapůjčení bannery a roll-upy s povinnou publicitou pro projekty realizované z FMP Cíl EÚS. Pokud si budete chtít banner nebo roll-up na vaši akci zapůjčit, kontaktujte nás na tel.: 353 034 141.

Obecné zásady publicity 

Informační a propagační opatření realizovaná konečným uživatelem musí bezpodmínečně obsahovat následující údaje:

  • Symbol (vlajku) Evropské unie v souladu s grafickým manuálem a Manuálem jednotného vizuálního stylu ESI fondů - standardní text odkazující na Evropskou unii a Evropský fond pro regionální rozvoj ve znění: "Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj" ("Kofinanziert durch die Europäische Union aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung").
     
  • Logo Správce programu - Euregia Egrensis
     
  • Logo programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020.

Vzorová publicita ke stažení: barevná verze, černobílá verze

Zobrazení znaku Evropské unie musí být ve všech případech barevné. V případě barevného pozadí musí být znak Evropské unie opatřen bílým okrajem, jehož šíře odpovídá 1/25 výšky obdélníku. Černobílé provedení je přípustné výlučně v černobílých publikacích.

Pokud se jedná o malé propagační předměty typu tužka, postačí jako výraz spolufinancování Evropské unie pouze symbol (vlajka) EU + texty "Europäische Union" a "Evropská unie".

Závazná pravidla pro publicitu stanovuje Příručka k informačním a komunikačním předpisům pro Program spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020 a dále Metodický pokyn pro publicitu a komunikaci ESI fondů v programovém období 2014-2020.

Loga ke stažení:

logo Euregia Egrensis

logo Evropské unie a logo programu jsou v různých formátech ke stažení na stránkách

www.sn-cz2020.eu/cz pod záložkou Dokumenty a formuláře / Publicita - Loga ke stažení