Dokumentace fondu FMP

Obsah:

 1. Společný realizační dokument
 2. Pro žadatele
 3. Smlouva o poskytnutí dotace
 4. Pro konečné uživatele

Společný realizační dokument k Fondu malých projektů

Společný realizační dokument Fondu malých projektů (verze z 18. 03. 2019)

Metodika pro finanční opravy, které budou provedeny z důvodu nedodržení pravidel zasílání pozvánek na akce

Upřesnění ke způsobilosti výdajů

Přehled maximálních hodinových sazeb a pracovních pozic pro programy přeshraniční spolupráce

Příručka k informačním a komunikačním předpisům

Metodický pokyn pro způsobilost výdajů a jejich vykazování v programovém období 2014-2020

Nařízení Komise č. 481/2014 - zvláštní pravidla způsobilosti výdajů pro programy spolupráce

Zadávání veřejných zakázek - praktická příručka

Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020

Pokud není ve Společném realizačním dokumentu k Fondu malých projektů uvedeno jinak, je nutno se řídit dokumentací propgramu spolupráce Svobodný stát Sasko - Česká republika 2014 - 2020 - Příručkami pro české kooperační partnery.
Příručka pro české kooperační partnery - podávání žádosti,
Příručka pro české kooperační partnery - realizace projektu.

Metodická pomůcka Ministerstva pro místní rozvoj ČR - Turistický mobiliář

Koneční uživatelé, kteří jsou právnickou osobou uvedenou v § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), jsou povinni v souvislosti s realizací projektu zveřejňovat v registru smluv:

 • smlouvu o poskytnutí dotace (pokud již nebyla zveřejněna poskytovatelem dotace)
   
 • soukromoprávní smlouvy či objednávky uzavírané s dodavateli na základě výběrových řízení realizovaných v rámci projektu
   
 • všechny ostatní soukromoprávní smlouvy a objednávky realizované v rámci projektu, jejichž hodnota překračuje 50 tis. Kč bez DPH.

Povinnost zveřejnění, tj. zaslání správci registru výše uvedené smlouvy či objednávky k uveřejnění, je do 30 dní od jejího uzavření. Smlouva nebo objednávka, na kterou se vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv, nabývá v souladu s ustanovením § 6 tohoto zákona účinnosti nejdříve dnem jejího zveřejnění.
Nebyla-li smlouva nebo objednávka zveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do 3 měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, je podle § 74 tohoto zákona zrušena od počátku.
V takovém případě budou jakékoliv výdaje vynaložené v souvislosti s takovou smlouvou nebo objednávkou považovány za nezpůsobilé.

Archiv dokumentů:

Společný realizační dokument Fondu malých projektů (verze z 18. 08. 2015)

Společný realizační dokument Fondu malých projektů (verze z 11. 04. 2016)

Společný realizační dokument Fondu malých projektů (verze z 31. 05. 2017)

Společný realizační dokument Fondu malých projektů (verze z 07. 11. 2017)

Společný realizační dokument Fondu malých projektů (verze z 16. 05. 2018)

Zpět na začátek >>>

Pro žadatele

Dvojjazyčnou projektovou žádost podávejte přes elektronický portál - Stránka elekronického portálu

(pro správný chod systému nepoužívejte jinou adresu, ani adresu nezadávejte přes záložky či oblíbené)

Každou žádost doporučujeme před podáním konzultovat se sekretariátem FMP.

Pokyny pro vyplnění projektové žádosti, Podrobnější návod s obrázky

Členění výdajů podle druhu

Kromě elektronické podoby je třeba žádost v jednom vyhotovení (originálu) vytisknout, podepsat žadatelem a partnerem/partnery a se všemi přílohami podat na sekretariátu FMP - Euregia Egrensis nejpozději do termínu stanoveného pro dané jednání Lokálního řídícího výboru (žádost musí být vytištěna až po jejím podání v elektronickém systému, aby obsahovala číslo žádosti).

Přílohy č. 5., 6., 7. předložte také v elektronické verzi na CD nosiči společně se žádostí. Přílohy ukládejte vyplněné, nepodepsané, v nezměněném formátu souboru.

Před odevzdáním Projektové žádosti doporučujeme zkontrolovat přílohy dle tohoto check-listu.

Přílohy k žádosti:

 Příloha č. 5 - Udělení souhlasu se zpracováním dat

 Příloha č. 6 - podrobný rozpočet - zdůvodnění výdajů (aktualizováno 24. 01. 2017)

 Příloha č. 7 - Čestné prohlášení žadatele projektu

 Příloha č. 8 - Příloha k opakovanému projektu v češtině

 Příloha č. 8 - Příloha k opakovanému projektu v němčině

Upozornění:

Pod položkou "Náklady na externí odborné poradenství a služby" se v rozpočtech projektů nesmí objevovat takzvaní "projektoví koordinátoři" nebo služby v oblasti "administrativního zpracování projektu", "odborný projektový dozor, organizace a vyhodnocení" či "odborný projektový dozor a jeho organizování, účetní zpracování". Z pohledu Řídícího a Národního orgánu se u těchto popsaných aktivit jedná o úlohy, které patří k administraci projektu, tedy o úlohy, které by měli vykonávat příjemci malých projektů, a jedná se tím pádem o osobní náklady.

Z tohoto důvodu nemohou být "projektoví koordinátoři" nebo výše popsané služby vyúčtovány pod položkou "Náklady na externí odborné poradenství a služby", jelikož by potom bylo možné vyúčtovat osobní náklady dvakrát, a to pod položkou "Náklady na externí odborné poradenství a služby a také jako paušální sazba osobních nákladů.

V zásadě je možné, aby příjemci malých projektů zaměstnávali "projektové koordinátory" či osoby, které jim budou pomáhat při administraci malého projektu. Tyto osoby musí být ale financovány přes paušální sazbu osobních nákladů nebo přes přímé osobní náklady.

Výklad k vícejazyčnosti publikací a dalších tiskovin:

Společné stanovisko Řídícího a Národního orgánu:

V případě publikací v češtině nebo němčině je postup jasný. Je možné vydat tyto publikace také v jednojazyčné mutaci, ovšem s krátkým shrnutím obsahu ve druhém jazyce a odkazem na vydání publikace ve druhé jazykové mutaci.

Pokud jde o další jazyky (EN,PL, lužická srbština), jejichž použití záleží na cílech projektu, bude se postupovat obdobně. Například publikace vydaná v češtině musí vždy obsahovat shrnutí a odkaz na německou verzi a v případě existence dalších mutací též shrnutí a odkaz na další jazyky (př. PL, srbština). Taková publikace tak může teoreticky obsahovat čtyři shrnutí obsahu a odkazy na další jazyky (DE – vždy, dále příp. EN, PL, lužická srbština).

Pokud jde o plakáty, brožury, pozvánky, letáky apod.: tyto tiskoviny musí být vydány vždy rovnou vícejazyčně (čeština a němčina vždy). V případě nutnosti použít další jazyk(y) (např. EN, PL, lužická srbština) je nutné, aby jedna tiskovina (plakát, brožura, pozvánka, leták apod.) obsahovala kromě češtiny a němčiny všechny další jazyky. Žádné shrnutí v jiných jazycích tyto tiskoviny (plakát, brožura, pozvánka, leták apod.) vůbec neobsahují, protože musí být vydány rovnou vícejazyčně. Výše uvedená výjimka vydání jednojazyčných mutací za splnění daných podmínek platí pouze pro publikace.

Zpět na začátek >>>

Smlouva o poskytnutí dotace

Smlouva o poskytnutí dotace - vzor

Pro Konečné uživatele

Závěrečná zpráva a Žádost o platbu za malý projekt se vyplňují v elektronickém portálu (přihlášení pod stejnými údaji jako při vyplňování projektové žádosti) - Stránka elekronického portálu

(pro správný chod systému nepoužívejte jinou adresu, ani adresu nezadávejte přes záložky či oblíbené)

Po předložení Závěrečné zprávy a Žádosti o platbu v elektronickém systému, musí být ve stanoveném termínu předloženy i v tištěné podobě.

Jako přílohy se předkládají následující dokumenty (vždy 1x v originále):

Kontrola vyúčtovaných výdajů na projekt v rámci Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020 (verze ze dne 08. 11. 2016)

Příloha Závěrečné zprávy k malému projektu v rámci Fondu malých projektů (verze ze dne 04. 10. 2016)

Čestné prohlášení o shodnosti předložených dokladů k Žádosti o platbu za malý projekt v rámci Fondu malých projektů

Čestné prohlášení k Žádosti o platbu za malý projekt

Všechny přílohy se předkládají 1x v originále + na CD v elektronické podobě (ve vyplňovaných formátech xls a doc).

Dále musí být předloženy kopie všech účetních dokladů týkajících se projektu včetně kopií dokladů o úhradě a originál účetní sestavy projektu (k paušálním výdajům se doklady nepředkládají).

V rámci bodu č. 6 Závěrečné zprávy je nutné doložit i následující:

 • zajištění publicity na internetových stránkách Konečného uživatele - odkaz + vytištěná stránka popř. Print Screen (loga musí být okamžitě viditelná při otevření internetové stránky na jejím začátku, aniž by uživatel byl nucen se přesunout)
   
 • foto plakátu A3 v místě realizace projektu (během realizace projektu je nutné umístit na dobře viditelném místě plakát o velikost A3, na kterém bude uveden název projektu v českém a německém jazyce a odkaz na podporu z Evropské unie a z Evropského fondu pro regionální rozvoj. V případě umístění plakátu ve venkovních prostorách je třeba jej vytvořit v provedení, které je odolné vůči povětrnostním vlivům.)

Čestné prohlášení k výdajům v kapitole Náklady na cestování - předkládá se, jsou-li náklady na zaměstnance / osobní výdaje nárokovány na základě paušální sazby a zároveň jsou v rámci projektu nárokovány cestovní náhrady.

Tabulky odvodů (finanční opravy při zadávání zakázek, sankce za porušení pravidel publicity)

Koneční uživatelé, kteří jsou právnickou osobou uvedenou v § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), jsou povinni v souvislosti s realizací projektu zveřejňovat v registru smluv:

 • smlouvu o poskytnutí dotace (pokud již nebyla zveřejněna poskytovatelem dotace)
   
 • soukromoprávní smlouvy či objednávky uzavírané s dodavateli na základě výběrových řízení realizovaných v rámci projektu
   
 • všechny ostatní soukromoprávní smlouvy a objednávky realizované v rámci projektu, jejichž hodnota překračuje 50 tis. Kč bez DPH.

Povinnost zveřejnění, tj. zaslání správci registru výše uvedené smlouvy či objednávky k uveřejnění, je do 30 dní od jejího uzavření. Smlouva nebo objednávka, na kterou se vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv, nabývá v souladu s ustanovením § 6 tohoto zákona účinnosti nejdříve dnem jejího zveřejnění. Nebyla-li smlouva nebo objednávka zveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do 3 měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, je podle § 74 tohoto zákona zrušena od počátku. V takovém případě budou jakékoliv výdaje vynaložené v souvislosti s takovou smlouvou nebo objednávkou považovány za nezpůsobilé.

Zpět na začátek >>>

Kam dál: