Dokumentace fondu - DF

Obsah

 1. Směrnice pro žadatele
 2. Pro žadatele
 3. Smlouva o financování malého projektu
 4. Pro konečné uživatele
   

Směrnice pro žadatele

Směrnice pro žadatele (verze VII, účinnost od 12. 01. 2022)

Od 12. 01. 2022 dochází k úpravě Směrnice DF. Došlo k úpravě maximální povolené doby realizace projektů max. do 31. 07. 2022.

Příloha č. 1. - Čestné prohlášení žadatele DF - příloha žádosti A

Příloha č. 2. - Předpokládané finanční zdroje DF - příloha žádosti B

Příloha č. 3 - Zdůvodnění nákladů podrobný rozpočet DF - příloha žádosti C

Příloha č. 4. - Prohlášení o partnerství DF - příloha žádosti D

Příloha č. 5. - Příloha k opakovanému projektu - příloha žádosti E - v českém jazyce, v německém jazyce

Příloha č. 6. - Prohlášení o vlastnické a ovládací struktuře DF - příloha žádosti F

Příloha č. 7. - Hodnotící tabulka DF

Příloha č. 8. - Prohlášení v souvislosti se stavebními pracemi - příloha žádosti G


Metodika pro finanční opravy, které budou provedeny z důvodu nedodržení pravidel zasílání pozvánek na akce

Přehled maximálních doporučených hodinových sazeb pro pracovníky v projektech podpořených z programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

Metodický pokyn pro způsobilost výdajů a jejich vykazování v programovém období 2014-2020

Nařízení Komise č. 481/2014 - zvláštní pravidla způsobilosti výdajů pro programy spolupráce

Zadávání veřejných zakázek - praktická příručka

Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020

Pokud není ve Směrnici pro žadatele Dispozičního fondu uvedeno jinak, je potřeba se řídit Příručkou pro české žadatele.

Na dotaci projektů z Fondu není právní nárok. Konečný uživatel má právo podat stížnost proti rozhodnutí RŘV o projektu nebo výsledku kontroly vyúčtování projektu. Stížnost je předkládána písemně příslušnému Správci DF. Stížnost musí být doručena Správci DF nejpozději 15. den od vydání daného rozhodnutí, proti kterému je stížnost podávána. Stížnost předložená po tomto termínu nebude posuzována.

Archiv

Směrnice pro žadatele (verze I, účinnost od 15. 04. 2016)

Směrnice pro žadatele (verze II, účinnost od 01. 12. 2016)

Směrnice pro žadatele (verze III., účinnost od 13. 04. 2017)

Směrnice pro žadatele (verze IV. účinnost od 01. 07. 2018)

Směrnice pro žadatele (verze V, účinnost od 01. 04. 2020)

Směrnice pro žadatele (verze VI, účinnost od 16. 12. 2021)

Zpět na začátek >>>
 

Pro žadatele

Dvojjazyčná Žádost o podporu malého projektu z Dispozičního fondu

Každou Žádost doporučujeme s dostatečným předstihem konzultovat se Správcem fondu.

Přílohy k žádosti:

Před odevzdáním Žádosti o podporu projektu doporučujeme zkontrolovat přílohy dle tohoto check-listu.

 1. Doklad o vhodnosti partnerů
 2. Doklad jednatelského oprávnění (pokud oprávnění neplyne z dokladu o právní subjektivitě)
 3. Čestné prohlášení žadatele k žádosti o dotaci - příloha žádosti A
 4. Předpokládané finanční zdroje - příloha žádosti B
 5. Zdůvodnění nákladů projektu - Podrobný rozpočet - příloha žádosti C
 6. Prohlášení o partnerství - příloha žádosti D
 7. Příloha k opakovanému projektu - příloha žádosti E - v českém jazyce, v německém jazyce
 8. Prohlášení o vlastnické a ovládací struktuře - příloha žádosti F
 9. Prohlášení v souvislosti se stavebními pracemi - příloha žádosti G 

 

Na dotaci projektů z Fondu není právní nárok. Konečný uživatel má právo podat stížnost proti rozhodnutí RŘV o projektu nebo výsledku kontroly vyúčtování projektu. Stížnost je předkládána písemně příslušnému Správci DF. Stížnost musí být doručena Správci DF nejpozději 15. den od vydání daného rozhodnutí, proti kterému je stížnost podávána. Stížnost předložená po tomto termínu nebude posuzována.

Upozornění

Regionální řídící výbor rozhodl, že uznatelnost výdajů na nákup zeleně (stromy, keře apod.) v rámci projektů DF bude maximálně do výše 50 % nákladů daných rozpočtových položek.

Zpět na začátek >>>
 

Smlouva o financování malého projektu

Smlouva o financování malého projektu - vzor
 

Konečný uživatel

Konečný uživatel je povinen předložit do 30 dnů po ukončení projektu a po uzavření smlouvy, tj. po splnění obou těchto podmínek, resp. po splnění poslední z nich Správci Závěrečnou zprávu za projekt a tabulky vyúčtování v tištěné a elektronické verzi na předepsaných formulářích. Spolu se Závěrečnou zprávou se předkládá i Žádost o platbu.

Před odevzdáním Závěrečné zprávy doporučujeme zkontrolovat přílohy dle tohoto formuláře.

Po ukončení projektu se předkládají následující dokumenty na předepsaných formulářích:

1x v originále + na CD v elektronické podobě (ve vyplňovaných formátech xls a doc)

Závěrečná zpráva za malý projekt

Žádost o platbu za malý projekt (verze ze dne 03. 11. 2017)

Tabulky vyúčtování (verze ze dne 03. 11. 2017)

Čestné prohlášení o shodnosti předložených dokladů

Čestné prohlášení k Žádosti o platbu
 

Dále se předkládají následující dokumenty:

Kopie účetních dokladů

Kopie dokladů o úhradě

Originál účetní sestavy projektu

Doklady k zajištění publicity během realizace projektu

Seznam nezpůsobilých výdajů a seznam příjmů projektu (v případě jejich vzniku)

Čestné prohlášení k výdajům v kapitole Náklady na cestování - předkládá se, jsou-li náklady na zaměstnance / osobní výdaje nárokovány na základě paušální sazby a zároveň jsou v rámci projektu nárokovány cestovní náhrady.

Tabulky odvodů (finanční opravy při zadávání zakázek, sankce za porušení pravidel publicity)

Metodika pro finanční opravy, které budou provedeny z důvodu nedodržení pravidel zasílání pozvánek na akce
 

Na dotaci projektů z Fondu není právní nárok. Konečný uživatel má právo podat stížnost proti rozhodnutí RŘV o projektu nebo výsledku kontroly vyúčtování projektu. Stížnost je předkládána písemně příslušnému Správci DF. Stížnost musí být doručena Správci DF nejpozději 15. den od vydání daného rozhodnutí, proti kterému je stížnost podávána. Stížnost předložená po tomto termínu nebude posuzována.

Zpět na začátek >>>

Kam dál